Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sprzedającym jest firma Stanisław Frątczak BE IN i z siedzibą:
  Traugutta 17, 95-035 Ozorków , Polska, posiadająca NIP: 732-167-83-01 (adres poczty elektronicznej:
  contact@beinsport.com.pl, zwany dalej Sprzedawcą.
 2. Kupującym jest osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej bądź osoba prawna, która korzysta z usług świadczonych przez Sprzedawcę drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu bądź zawiera ze Sprzedawcą umowę sprzedaży, której przedmiotem jest towar.

PRZEDMIOT SPRZEDAŻY

 1. Przedmiotem sprzedaży jest towar wystawiony w chwili składania zamówień na stronie
  www.beinsport.com.pl za pośrednictwem sieci Internet.

I. DEFINICJE

 1. Przez użyte w niniejszym regulaminie określenia rozumie się:
  1. Towar – lotki do badmintona przeznaczone do sprzedaży przez Sprzedawcę;
  2. Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje z Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą czy zawodową, w tym zawiera umowę sprzedaży, której przedmiotem jest towar;
  3. Kupujący – podmiot na rzecz którego została zawarta umowa sprzedaży
  4. Dzień roboczy – dzień od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
  5. VAT – podatek od towarów i usług, o którym mowa w ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) w stawce wynoszącej 23 %;
  6. Sklep – sklep beinsport.com.pl prowadzony przez Sprzedawcę;
  7. Dostawca – przedsiębiorca, który świadczy usługi przewozu rzeczy bądź usługi pocztowe.
  8. Dostawa – czynność faktyczna polegająca na dostarczeniu kupującego przez sprzedawcę towaru określonego w zamówieniu
  9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży zawarta na odległość, zawarta na zasadach określonych w regulaminie , pomiędzy sprzedającym a kupującym

II. ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W celu złożenia zamówienia w Sklepie internetowym za pośrednictwem strony internetowej sklepu konieczne jest posiadanie przez Kupującego aktywnego konta poczty elektronicznej.
 2. Sprzedawca świadczy bezpłatnie za pośrednictwem Sklepu usługę elektroniczną w postaci  umożliwienie złożenia zamówienia poprzez wypełnianie odpowiedniego formularza zakupu,
 3. Warunki techniczne niezbędne do korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wymagają: połączenia urządzenia końcowego z siecią Internet, adresu poczty elektronicznej (email),oprogramowania w postaci przeglądarki internetowej, takich jak np.: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, itd.
 4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną jest zawierania w sposób dorozumiany, poprzez złożenie zamówienia na formularzu zakupu towaru.
 5. Kupujący jest zobowiązany do korzystania z usług świadczonych przez Sprzedawcę w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich. Kupującego obowiązuje zakaz dostarczania treści naruszających prawa osób trzecich , dobre obyczaje , przepisy obowiązującego prawa , normy społeczne bądź obyczajowe.
 6. Kupujący może składać reklamacje związane ze świadczeniem usługi elektronicznej przez Sprzedawcę na adres mail: contact@beinsport.com.pl. Reklamacja zostanie rozpatrzona niezwłocznie nie później niż 14 dni od dnia jej złożenia.

III. SPOSÓB SKŁADANIA ZAMÓWIENIA

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie zaproszenie do składania ofert zawarcia umowy sprzedaży.
 2. Zamówienia za pośrednictwem strony internetowej sklepu mogą być składane przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 3. Zamówienie u Sprzedawcy można składać poprzez formularz zamówienia znajdujący się na stronie internetowej Sprzedawcy.
 4. W razie złożenia zamówienia Kupujący akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu oraz oświadcza, że zobowiąże się do jego przestrzegania poprzez zaznaczenie odpowiedniej pozycji przy dokonywaniu zamówienia. Po złożeniu zamówienia Kupujący niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia i numerem zamówienia wraz z prośbą o potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie na link zawarty w wiadomości.  Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji  jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu ofert i z chwilą otrzymania przez klienta dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.

IV. WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW

 1. Poszczególne egzemplarze towarów z uwagi na proces ich wytworzenia mogą różnić się od siebie.
 2. Prezentowane na stronach internetowych sklepu tj fotografie towarów i inne formy ich wizualizacji oraz prezentacji nie oddają jej rzeczywistej wielkości i innych cech, mając jedynie charakter informacyjny.

V. PŁATNOŚCI I CENY

 1. Ceny na stronie Internetowej sklepu zamieszczone przy danym towarze stanowią ceny brutto i nie zawierają informacji odnośnie kosztów dostawy i wszelkich innych kosztów, które klient będzie zobowiązany ponieść w związku z umowa sprzedaży, o których klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu dostawy i składaniu zamówienia.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zakupione towary:
  1. przedpłatą na rachunek bankowy sprzedawcy;
  2. gotówką za pobraniem;
  3. gotówką przy odbiorze osobistym w biurze sprzedawcy
 3. Kupujący dokonuje płatności wskazanej w pkt. 18 a w terminie 7 dni od dnia dokonania zamówienia. W tytule płatności podaje numer zamówienia.
 4. W wypadku braku płatności w terminie 7 dni, przy sprzedaży wskazanej w pkt. 18 a, sprzedający przesyłając informację na adres poczty elektronicznej kupującego,  wyznacza mu dodatkowy termin na dokonanie płatności informując jednocześnie, iż po  bezskutecznym upływie terminu odstąpi od umowy sprzedaży. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu sprzedający odstępuje od umowy sprzedaży, przesyłając stosowne oświadczenie na adres poczty elektronicznej kupującego.
 5. Wszystkie ceny prezentowane w sklepie podane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie należności publiczno-prawne, w szczególności podatek VAT.

VI. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Sprzedawca realizuję dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze (od poniedziałku do piątku) za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 3. Termin dostawy i realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych.
 4. W przypadku wyboru formy płatności wskazanej w pkt 18 a regulaminu (przedpłata na rachunek bankowy) rozpoczęcie realizację zamówienia następuje po otrzymania przez Sprzedawcę płatności dokonanej przelewem lub przekazem pocztowym.
 5. Kupujący otrzymuje towar w terminie do 10 dni od chwili rozpoczęcia realizacji zamówienia przez Sprzedawcę.
 6. Zamówione Towary są dostarczane do klienta za pośrednictwem dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
 7. Kupujący powinien  zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjętych przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki klient ma prawo odmowy odbioru i żądać od pracownika dostawcy spisania  protokołu ustalenia stanu przesyłki i okoliczności powstania szkody.
 8. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.
 9. Nie naruszając postanowień określonych w pkt 40 Regulaminu Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy sprzedaży poprzez rezygnację z zamówienia przed rozpoczęciem wysyłki towaru zawiadamiając o tym Sprzedawcę.
 10. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa określonego w pkt 28 , Sprzedający zwróci mu otrzymane od niego środki pieniężne niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od niego informacji o rezygnacji z zamówienia. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Realizacja zamówienia następuje na adres podany przez Kupującego na formularzu zamówienia. W przypadku podania błędnego adresu, Kupujący  odpowiada za szkodę jaką poniósł Sprzedawca realizując zamówienie.
 12. Faktura wystawiana jest na wyraźne żądanie Kupującego będącego konsumentem, po podaniu wszystkich danych  potrzebnych do jej wystawienia.
 13. Jeżeli Sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie zawiadamia o tym Kupującego i zwraca całą otrzymaną od niego sumę pieniężną. Postanowienia pkt 29 stosuje się odpowiednio.
 14. Koszt dostawy towaru pokrywa Kupujący i wynosi on:
  1. Zamówienie do 3 tub – koszt dostawy: 13,99 zł
  2. Zamówienie do 3-5 tub – koszt dostawy: 14,99 zł
  3. Zamówienie powyżej 5 tub – cena ustalana indywidualnie, prosimy o kontakt pod adresem contact@beinsport.com.pl.
 15. Jeżeli po wydaniu przesyłki Kupujący stwierdzi ubytek lub uszkodzenie przesyłki nie dający się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, ma możliwość zawiadomienia o tym fakcie. Dostawcę i żądania od niego ustalenia stan przesyłki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki. Nie stanowi podstawy reklamacji uszkodzenie (rozszczelnienie) opakowania towaru  bądź uszkodzenie (rozszczelnienie) opakowania przesyłki, które nie wpływa na właściwości towaru – lotek.
 16. Sprzedawca jest obowiązany do dostarczenia Konsumentowi towaru bez wad. Sprzedawca nie udziela na towary gwarancji. W przypadku wystąpienia wady Konsument ma prawo wnieść reklamacje do Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady rzeczy. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku gdy Kupującym jest inna osoba niż Konsument.
 17. Reklamacje można wnosić pisemnie wysyłając bądź składając osobiście w siedzibie Sprzedawcy bądź w drodze elektronicznej na adres e-mail: contact@beinsport.com.pl.
 18. Do reklamacji Konsument  dołącza dowód zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności: wydruk złożonego zamówienia bądź faktury VAT. W przypadku braku dołączenia dowodu zawarcia umowy sprzedaży do reklamacji ustalone zostanie czy towar został zakupiony w sklepie. W przypadku potwierdzenia zakupu reklamacja zostanie rozpatrzona zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującymi.
 19. Sprzedawca odpowiada na reklamację Konsumenta w terminie 14 dni.
 20. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązujących.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku gdy Kupującym jest Konsumentem może skorzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru.
 2. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedawcy zanim sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać strony umowy.
 3. Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, wówczas:
  1. Konsument ma obowiązek dokonać zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, w stanie niezmienionym.
  2. Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia otrzymania od niego oświadczenia o odstąpieniu od umowy wszelkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta.
  3.  Sprzedawca nie odbiera towaru od Konsumenta osobiście. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega sobie prawo wstrzymania ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 5. Zwrotu płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

 1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca. Dane osobowe podawane w formularzu Sklepu są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Oznacza to, że jeśli dokonujesz zakupu w naszym sklepie,  to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania/dostawy, adres IP.
 2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w art. 6 ust. 1 RODO. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
 4. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
 5. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
 7. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.
 8. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail : contact@beinsport.com.pl
 9. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.